Informácie o prestavbe strediska s výstavbou Centra pre rodiny a novej telocvične

Myšlienka, z ktorej vychádza celý projekt:
– potreba zväčšiť kapacitu sakrálneho priestoru (prestavba telocvične)
– rozvoj práce s rodinami: vznik centra pre rodiny
– výstavba novej haly

Odhadovaný investičný náklad: kaplnka 250 000 – 350 000 €,

hala cca 200 000 €, centrum pre rodiny 400 000 €.

Dokopy 850 000 – 1 000 000 €.

Etapy, ktoré nás čakajú:
1. spracovanie štúdie a projektovej dokumentácie – projektant: Ing. arch. Pavol Wohlfahrt, cca 30 000 €
2. inžiniering smerujúci k stavebnému povoleniu
3. prestavba telocvične na sakrálny priestor
súčasne výstavba novej športovej haly
4. výstavba nového denného centra pre rodiny

Vývoj schvaľovania:
– provinciálna rada mala najprv zamietavé stanovisko z dôvodu finančnej situácie na provincii a faktu, že stredisko je relatívne nové
– po ďalšej komunikácii a stretnutí na provinciálnej rade s architektom, dala provincia schválenie na rozvíjanie myšlienky
– najprv je ale potrebné doriešiť konkrétnu vizualizáciu sakrálneho priestoru
– provincia nebude môcť finančne pomôcť tomuto projektu, keďže už toto stredisko
bolo financované takmer celé z predaja domu v Bratislave
– provincia poskytne podporu v schvaľovaní projektu a podávaní projektov na vyhľadanie financií

Požiadavky na vás:
– vytvára sa pracovná skupina, ktorá by sa mala prvý raz stretnúť do konca júna
– skupina bude zameraná na vyhľadávanie financií, osvetu, inžiniering a realizáciu výstavby

>>> Nahlasovanie do pracovnej skupiny a bližšie informácie
Stano Haburčák, SDB
shaburcak@gmail.com
+421 903 402 822

Saleziáni Don Bosca
Tri hôrky 17
Košice 040 11
tel.: 055/3092985
e-mail: trihorky.kosice@sdb.sk
číslo účtu: SK31 0200 0000 0016 6845 8753
www.3horky.sk