2% pre DOMKU Košice

Milí naši podporovatelia,

obraciame sa na vás aj tento rok s prosbou o darovanie vašich 2% pre saleziánske mládežnícke stredisko na Troch hôrkach.

Stredisko je otvorené  už 10 rokov pre deti, mládež a rodiny. Za ten čas sa rozrástlo počtom ľudí a teší nás záujem a priazeň, ktorú prejavujete myšlienke a dielu dona Bosca v Košiciach. Vďaka vašej pomoci sme mohli aj tento rok urobiť veľa dobra.

Zároveň vás chceme poprosiť o šírenie našich tlačív pre tých, ktorí svoje 2% z rôznych dôvodov ešte nikomu nevenujú. Oslovte vašich priateľov, známych, kolegov, ktorí majú ochotu podporiť dobré dielo a povedzte im o našom saleziánskom stredisku na Troch hôrkach a skúsenosti, ktorú máte s nami. Ďakujeme.

Naše stredisko sa stáva miestom, kde mladí, rodiny a ľudia vo všeobecnosti hľadajú prijatierodinnú klímu a stretnutie s Bohom. Svoje stále miesto tu našli aj mamičky v materskom centre, kde nám viditeľne Pán Boh žehná.

Naša spoločná skúsenosť života v rodinnom duchu nás presviedča o tom, že sa oplatí žiť myšlienkou dona Bosca a venovať sa mladým. Cesta, ktorú nastúpil Don Bosco má zmysel aj dnes a vy sa darovaním vašich 2% a šírením našich tlačív stávate súčasťou tejto cesty.

2% plánujeme využiť na pravidelnú prevádzku v stredisku. Uvedomujeme si, že práve každodenná pravidelnosť zabezpečuje trvalé a ďalekosiahle výchovné výsledky. Preto podstatná časť výdavkov nie je investovaná do veľkých a výnimočných podujatí s krátkodobým efektom, ale väčšia časť výdavkov je spojená s pravidelným dennodenným fungovaním strediska. Chceme byť kompetentne pripravení prijať všetkých, ktorí do strediska počas roka prichádzajú.

Podrobné využitie minuloročných 2% nájdete nižšie na tejto stránke.

Ak vidíte aj iné možnosti, ako stredisko rozvíjať, budeme radi, keď sa s nami stretnete a bude možnosť s vami o tom rozprávať.

Za komunitu bratov, sestier, mladých, rodín a animátorov vám ďakujem a žehnám.

Stanislav Haburčák, direktor komunity

 

downloadVyhlásenie o poukázaní 2% – DOMKA Košice

downloadPotvdenie o zaplatení dane z príjmu za rok 2018

downloadInformačný leták o darovaní 2% pre Tri hôrky

Čo sú 2% z dane?

Podľa Zákona o dani z príjmov (§ 50) môžu fyzické a právnické osoby poukázať podiel zo zaplatenej dane za predchádzajúci rok organizácii, ktorá je zaregistrovaná v zozname prijímateľov.

Je to spôsob, ako môže pracujúci – daňový poplatník (FO aj PO) rozhodnúť o účele použitia časti svojich daní. Domka Košice je aj tento rok jednou z organizácií, ktorá sa uchádza o 2% z podielu Vašej zaplatenej dane na prácu s deťmi a mládežou.
Poukázaním Vašich 2% z dane pomáhate predovšetkým mladým ľuďom v kritickom období dospievania vo veku od 12 do 25 rokov, taktiež deťom a dospelým, s ktorými vytvárame viacgeneračnú výchovnú komunitu.

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom poukázania Vašich 2% z daní sa môžete obrátiť na nás osobne, telefonicky 055/30 92 985 alebo emailom trihorky.kosice@sdb.sk

Podrobnejšie informácie o fungovaní mechanizmu poukázania 2% z podielu Vašej zaplatenej dane nájdete taktiež na www.rozhodni.sk

Za Vaše 2% z dane ĎAKUJEME!

Ako postupovať pri 2 %?

Ak sa rozhodnete takouto formou pomôcť DOMKE, je potrebné postupovať nasledovne:

A. Zamestnanci, za ktorých daňovú povinnosť vyrovnáva zamestnávateľ.

1. Do 15.2.2019 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane.

2. Po ročnom zúčtovaní požiadajte zamestnávateľa o vystavenie tlačiva „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“.

3. Vypíšte priložené tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní sumy 2% (3%) zaplatenej dane“. Ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2018 dobrovoľnícky pracovali, môžete poukázať 3% z Vašej zaplatenej dane.

4. Ak nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma).

5. Obidve tlačivá doručte do 30.4.2019 na Daňový úrad podľa miesta svojho trvalého pobytu.

Tieto tlačivá je možné doručiť aj do strediska v termíne do 28.4.2019. DOMKA následne zabezpečí hromadné podanie na Daňové úrady.

B. Fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie sami.

1. V daňovom priznaní sú uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) dane. Príslušné kolónky vyplňte našimi údajmi uvedenými v tlačive Vyhlásenie. Tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní sumy 2% zaplatenej dane“ však potom nepodávate, nakoľko potrebné informácie ste uviedli v daňovom priznaní.

2. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte na Váš Daňový úrad v lehote do 31.3.2019.

C. Právnické osoby.

Platí postup uvedený v bode B. Právnická osoba však môže poukázať 1% alebo 2% z dane za rok 2018 a to:

a) ak právnická osoba (firma) v roku 2018 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2019 (zvyčajne do 31.3.2019) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba nám), tak môže poukázať iba 1% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1% z dane.

b) ak právnická osoba (firma) v roku 2018 až do vyššie uvedeného termínu DAROVALA financie vo výške min.0,5% z dane na verejnoprospešný účel, tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane.

Simple Calendar

17. februára 2019
18. februára 2019
21. februára 2019
22. februára 2019
24. februára 2019