Ako získať plnomocné odpustky?

Odpustky sú prejavom plnosti milosrdenstva Otca, ktoré Cirkev ako starostlivá matka rozdáva zo svojho pokladu. 
Je to bohatstvo nevesty Cirkvi, ktoré jej zaslúžil jej ženích Kristus svojím Veľkonočným tajomstvom smrti a zmŕtvychvstania a ktoré nevesta Cirkev dopĺňa zásluhami, utrpením, modlitbami a obetami svätých, mučeníkov a všetkých údov Kristovho živého tela Cirkvi. 
Odpustky nás pozývajú k vnímaniu Cirkvi ako spoločenstva jedného živého Kristovho tela. My, Cirkev putujúca tu na Zemi, svojím postojom pokánia, túžbou po spoločenstve s Bohom a bratmi a sestrami, pomáhame cez modlitbu Cirkvi trpiacej získavaním odpustkov. Oni zase po očistení a dosiahnutí plného spoločenstva v Cirkvi oslávenej pomáhajú svojím orodovaním nám. Takto sme od krstu prepojený v Kristovi – v jeho tele Cirkvi. Modliť sa o dosiahnutie odpustkov znamená teda vojsť do duchovného spoločenstva s bratmi a setrami a tým sa úplne otvoriť ostatným.
A modlitba za zosnulých je predovšetkým aj naším hlbokým postojom pokánia a obrátenia sa k Bohu a bratom a sestrám, čo vyjadrujeme denne ľútosťou našich hriechov a vzývaním Božieho milosrdenstva s pravidelnou sviatosťou zmierenia.