Divadelná skupina Nádenník prichádza s novým predstavením „V Betánii“

Vo februári 2018 prišla Divadelná skupina Nádenník s návrhom nového predstavenia V Betánii. Motivácia vychádzala z myšlienky: „Zanechať kúsok obrazu.“

Predstavenie V Betánii je špecifické umeleckými prostriedkami akou sú hra svetla, hudby, projekcie a tanca. Jednoduché herecké vstupy, choreografie tancov, projekcie a najmä osvetlenie umocňovali atmosféru príbehu. Samotný divadelný príbeh je vsunutý aj do dnešného života. Na zrealizovaní tohto projektu sa podieľali najmä mladí ľudia, dobrovoľníci, ochotníci bez nároku na odmenu.

Projekt pozostával z niekoľkých častí:

Stvárnenie príbehu a prezentácia, ktoré divák uvidel na javisku. Scenár upravovali samotní herci a tanečníci, do deja bol počas predstavenia vtiahnutý aj samotný divák. Motivácia diváka zamyslieť sa nad hodnotami, ktoré denne prežíva. Materiálno – technické zabezpečenie, ktoré spočívalo vo svojpomocnej výrobe kulís, zakúpení konštrukcie, prenájme a inštalácii svetiel na obrazové i svetelné efekty a ďalších technických zariadení i výrobe krátkych filmov potrebných k predstaveniu. Propagácia a oslovenie divákov, ktorí v prerozprávanom príbehu môžu objaviť aj svoj vlastný príbeh. Počet mladých spolupracujúcich na projekte presahuje 25 ľudí. Vďaka dobrovoľníkom, finančnej podpore donorov, platforme startlab a samozrejme mladým kreatívnym ľuďom sa tento projekt môže realizovať aj naďalej .

Divadelné predstavenie V Betánii ste doteraz mohli vidieť:Poprad (2 predstavenie), Košice (3 predstavenia).V nasledujúcom roku chceme toto predstavenie ponúknuť divákom v ďalších slovenských mestách.

Projekt bol finančne podporený aj dotáciou z Košického samosprávneho kraja.