P. Otto Nosbisch SDB na Slovensku

Vo Svetlom týždni oslavy Kristovho vzkriesenia pricestoval na Slovensko P. Otto Nosbisch SDB z nemeckého Essenu. Jeho návšteva sa uskutočnila na pozvanie docenta Michala Hospodára pôsobiaceho na Gréckokatolíckej teologickej fakulte PU v Prešove.

Náš hosť bol ubytovaný v salezíanskom dome Tri hôrky v Košiciach, kde našiel svojich rehoľných bratov a sestier a vhodné prostredie na svoj pobyt. Hlavným motívom jeho návštevy na Slovensku bola aktívna účasť na medzinárodnmej konferencii s názvom Pastorálna starostlivosť o mládež v pluralitnej spoločnosti. P. Otto sa v nej podelil so svojimi skúsenosťami s prácou s mládežou v Nemecku. Špeciálne sa venoval aj pastorácii mladých na okraji spoločnosti. Vyzdvihol potrebu byť stále „mladým“ medzi mladými, venovať im svoj čas a byť zapálený láskou ku Kristovi.

Cieľom konferencie bolo vyzdvihnúť potrebu dialógu a osobného pokorného sprevádzania mládeže zo strany vzdelávacích inštitúcií i Cirkvi. Podujatie sa uskutočnilo v nadväznosti na minuloročnú synodu o “mladých, viere a rozlišovaní povolania”.

Doc. Michal Hospodár prispel ku konferenciu prednáškou s názvom Formácia postojov mládeže k veciam verejným.Konferencia popri prednáškach priniesla aj živú diskusiu o integrálnej formácii súčasnej mládeže a oživenie záujmu o mladú generáciu, bez ktorej žiadna spoločnosť nemá nádej na budúcnosť. Súčasne ukázala na potrebu citlivo pristupovať k mládeži, získať si jej dôveru a zo strany pastierov Cirkvi ju sprevádzať slovom i svedectvom života k osobnej zrelosti v náboženskom i spoločenskom živote. Z konferencie sa plánuje čoskoro vydať zborník pre širšiu verejnosť

Okrem konferencie P. Otto navštívil vybranné lokality východného Slovenska ako nap. pútnické mariánske miesto Ľutinu, či Spišský hrad atď. V piatok 26. apríla sa na koncelebrovanej sv. omši P. Otto prihovoril mladým v rodnej nemčine, aby ich povzbudil do ohlasovania Krista tomuto svetu. Homíliu simultánne preložil Radko Hospodár, bývalý výmenný študent saleziánskeho gymnázia saleziánov v Essene.

Krátky životopis P. Nosbischa:

P. Otto Nosbisch SDB, 60-ročný, vyrastal v Eifeli (oblasť pri Trieri). V roku 1973 bol vyučený na Nemeckej spolkovej pošte v Kolíne nad Rýnom, v roku 1977 vstúpil do rehole Saleziánov don Bosca. V roku 1983 maturoval na biskupskom večernom gymnáziu v Essene. Diplom zo sociálnej pedagogiky a z teológie získal na saleziánskej vysokej škole v Benediktbeuerne pri Mníchove. Za kňaza bol vysvätený 30. júna 1991.

Páter Nosbisch bol potom do roku 1999 vedúcim mládežníckeho centra v Kolíne nad Rýnom, v rokoch 1999 až 2008 bol riaditeľom saleziánskeho zariadenia v Essene, v rokoch 2008 až 2015 riaditeľom zariadenia v Calhorne pri Münsteri a od roku 2015 znovu riaditeľom zariadenia v Essene, kde saleziáni spravujú jediné saleziánske gymnázium v Nemecku.

V nemeckej provincii Saleziánov Don Bosca patril 21 rokov k najvyššiemu riadiacemu grémiu. Popri svojich úlohách bol osem rokov poverený pastoráciou mládeže a potom ešte ďalších osem rokov poverený pastoráciou povolaní v nemeckej provincii. Páter Nosbisch je členom predstavenstva Krajinskej pracovnej skupiny katolíckych škôl v Severnom Porýní-Vestfálsku (NRW), členom predstavenstva Krajinskej pracovnej skupiny mládežníckych zariadení v NRW a členom predstavenstva nadácií, ktoré sa zasadzujú o znevýhodnenú mládež.

Radoslav Hospodár

Simple Calendar

21. júla 2019
23. júla 2019