Deviatnik k Nepoškvrnenej

deviatnik_fb

downloadStiahnite si deviatnik a modlite sa každý deň od nedele 29. 11. do pondelka 7. 12

Ako sa modlíme tento deviatnik?

1. V dňoch od nedele 29. 11. do pondelka 7. 12. sa každý deň pomodlite:
Otče náš, Zdravas a Sláva Otcu a modlitbu k Nepoškvrnenej, ktorú tu nájdete.
2. Potom si prečítajte krátke zamyslenie na daný deň, ako ich tu ponúkame.
3. Pred deviatnikom sa vyspovedajte a v rámci možností každý deň pristúpte k svätému prijímaniu.

Modlitba k Nepoškvrnenej za zasvätené osoby v saleziánskej rodine

Drahá Panna Mária, Nepoškvrnená Matka,
Panna plná krásnej lásky.
Chválime Boha za neopísateľnú krásu, akou ťa zaodial.
Z teba žiari šťastie, láska, úplná dôvera a blízkosť Pánovi.
Ty, Nepoškvrnená, si naša Matka a je to pre nás veľký dar.
Ty si učila dona Bosca a jeho nasledovníkov, ako majú žiť v čistote srdca.
Obraciame sa k tebe s dôverou
a prosíme za zasvätených členov saleziánskej rodiny:
sprevádzaj ich, aby prežívali čistú lásku k Pánovi,
uč ich milovať Boha a blížnych, ako si to naučila dona Bosca,
vlievaj im odvahu pre službu aj tým najbiednejším mladým,
podporuj ich v zápasoch o vernosť v povolaní,
chráň ich pred nástrahami nepriateľa duší
a uč ich umeniu vychovávať mladých k čistote.
Nepoškvrnená Panna Mária, nám všetkým vyprosuj
milosť prežívať krásnu, čistú lásku k Bohu a k blížnym,
aby sme sa raz mohli s tebou tešiť v dome nášho Otca.
Amen.
1. deň – nedeľa 29. novembra 2015
Mária plná milosti = naplnená láskou

Keď zažijeme a oceníme skúsenosť lásky, prebúdza sa v nás túžbu odpovedať na ňu najlepšie, ako vieme – celou silou srdca. Nepoškvrnená Panna je pre dona Bosca „poľudštením“ nekonečnej Božej lásky, najmä voči chudobným, opusteným, ohrozeným mladým. Od nej sa don Bosco naučil zamerať celú svoju pedagogiku na lásku a dobrotu: vždy robil prvý krok v ústrety mladým a uprednostňoval tých najbiednejších.
Panna Mária, oroduj za zasvätených saleziánskej rodiny a uč ich milovať, ako miloval don Bosco.

2. deň – pondelok 30. novembra 2015
Pod krížom stála jeho matka = verná v skúške

Don Bosco si uctieva Pannu Máriu ako Nepoškvrnenú a Pomocnicu. Pomocnicu pre všetkých, ktorí sú v núdzi, v ťažkosti, ktorí prežívajú hodinu skúšky. Ako kresťania v nej obdivujeme jej verné zachovávanie „fiat“ až do konca, najmä v hodine kríža. V hodine skúšky každý z nás ocení, keď vedľa neho je niekto ako opora. Pomocnica.
Panna Mária, stoj pri zasvätených v saleziánskej rodine, ktorí prežívajú hodinu skúšky, veď si mocná a verná Pomocnica.

3. deň – utorok 1. decembra 2015
Nech sa mi stane… = zameraná na svätosť

„Áno“ Panny pri anjelovom zvestovaní zaznieva v konkrétnosti našich pozemských pomerov, v poníženom hlbokom sklonení sa pred Božím plánom spásy. Ako prvá vykúpená má plnú účasť na svätosti svojho Syna, ona už dosiahlo to, po čom Cirkev túži a čo dúfa byť. Don Bosco pod jej vedením vždy dvíhal zrak k nebu a svätosť bola pre neho jediný platný cieľ – pre mladých i pre svojich nasledovníkov.
Svätá a Nepoškvrnená Panna, upevňuj v zasvätených členoch saleziánskej rodiny pravú túžbu po svätosti.

4. deň – streda 2. decembra 2015
Velebí moja duša Pána = veselá z viery

Mariánske sviatky v Oratóriu svätého Františka Saleského v Turíne chcel mať don Bosco vždy ako veľkú slávnosť, plnú radosti. A vôbec, mladých viedol žiť život ako sviatok, v radosti, vo veselosti srdca, ktoré je preto veselé, lebo je čisté od veľkého hriechu. Radosť sa v oratóriu u dona Bosca vštepila do základného spôsobu, ako treba prežívať vieru.
Mária, ktorá velebíš Pána, prosíme ťa, od Pána vypros zasväteným v saleziánskej rodine čistú, viditeľnú a presvedčivú radosť.

5. deň – štvrtok 3. decembra 2015
Bola tam aj Ježišova matka = prítomná

„Všetky naše veľké iniciatívy sa začínali v deň Nepoškvrnenej,“ hovorí don Bosco. V prostredí jeho oratória je zrejmý najmä jeden fakt: vychovávatelia i mladí vždy vnímali Máriinu prítomnosť ako živú, materskú a mocnú. Na sklonku života on sám jasne hovoril, že Panna Mária je prítomná medzi svojimi.
Panna Mária, podporuj každý deň svojím orodovaním zasvätených členov rodiny dona Bosca.

6. deň – piatok 4. decembra 2015
… v Bohu mojom Spasiteľovi = ukotvená v Bohu

„Ôsmy december 1844, sviatok Nepoškvrneného Počatia Panny Márie. Je veľká zima a výdatne sneží. S povolením arcibiskupa požehnávame vytúženú kaplnku. Slúžim svätú omšu a mnoho chlapcov pristupuje k spovedi a prijímaniu.“ Don Bosco od začiatku svojho diela vychovával mladých vo viere. Učil ich žiť zo sviatostí, aby Boh bol centrom ich života.
Panna celá Božia, prosíme ťa za zasvätených v saleziánskej rodine, aby žili hlbokým duchovným životom.

7. deň – sobota 5. decembra 2015
Vydala sa na cestu = odhodlaná k službe

Don Bosco svoje životné presvedčenie vyjadril slovami: „Stačí, že ste mladí, aby som vás mal veľmi rád.“ Impulzom pre venovanie celého života mladým bolo pre dona Bosca bohatstvo a nádeje, sny, ktoré sa skrývajú v mladých. Bolo to pre neho Božie volanie. Videl situáciu ich srdca a ich výchove zasvätil celý svoj život.
Panna Mária Nepoškvrnená, oroduj za zasvätených v saleziánskej rodine, nech im nikdy nechýba odhodlanie k službe mladým.

8. deň – nedeľa 6. decembra 2015
„Blahoslaviť ma budú“ = dobrý príklad

Všetko je tu samá bieda, / len tys’ biela, bielunká, / život bolesťou sa zjedá, / mračnami sa prebiť nedá, / ťažko pozrieť do slnka.
Ale ty si celá biela, / celá nepoškvrnená, / hviezdy blýskajú ti z čela, / ako by si nám dať chcela / z toho svojho brnenia. /
V saleziánskej rodine Mária Nepoškvrnená ako ideál čistoty priťahuje a dáva chuť a vôľu usilovať sa o veľké veci.
Panna plná čistej krásy, vyprosuj pre zasvätených členov rodiny dona Bosca nadšenie pre veľké ideály.

9. deň – pondelok 7. decembra 2015
„Hľa, som… Pánova“ = úplne zasvätená

Dominik Savio, žiak dona Bosca a veľký mariánsky ctiteľ, 8. decembra 1854 obnovil pred oltárom Panny Márie svoje predsavzatia: Ježiš a Mária, vy budete vždy mojimi priateľmi. Prosím vás, urobte, aby som radšej zomrel, ako by sa mi prihodilo nešťastie spáchať len jediný hriech! Boh vzbudil v jeho srdci úplnú odovzdanosť.
Panna Mária Nepoškvrnená, zverujeme tvojej láske srdcia zasvätených členov saleziánskej rodiny, aby rástli v láske.
Sviatok Panny Márie Nepoškvrnenej
utorok 8. decembra 2015

Všemohúci a večný Bože, ty si vzal nepoškvrnenú Pannu Máriu, matku svojho Syna, s telom i dušou do nebeskej slávy. Prosíme ťa, pomáhaj nám, aby sme vždy smerovali k nebu a mohli mať účasť na večnej blaženosti. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Panna Mária, Nepoškvrnená, ty si stála pri donovi Boscovi, keď začínal dielo pre opustenú mládež, vždy si mu pomáhala a bola si Mamou a vzorom pre všetkých, o ktorých sa staral.
Prosíme, ochraňuj a podporuj všetkých zasvätených členov saleziánskej rodiny v našej krajine, aby rástli vo viere, nádeji a láske a v oddanosti Božiemu kráľovstvu. Amen

prevzaté zo saleziani.sk

viac info na: http://saleziani.sk/spravy/16-slovensko4/1665-pomodlite-sa-deviatnik-k-neposkvrnenej-za-zasvaetenych-ziskajte-konkretne-meno